چگونه از فروشگاه های اینترنتی متخلف شکایت کنیم؟

 

چگونه از فروشگاه های اینترنتی متخلف شکایت کنیم؟

 امروزه خرید و فروش از طریق اینترنت مورد توجه بسیاری از افراد جامعه قرار گرفته و روز به روز به تعداد فروشگاه های اینترنتی افزوده می شود. هرچه خرید و فروش اینترنتنی در سطح جامعه گسترش پیدا می کند، مسائل و مشکلات بیشتری نیز در این خصوص دیده می شود.