ارث

 از جمله وقایع حقوقی که برای هر فرد پیش خواهدآمد فوت یکی از عزیزان خواهد بود که منجر به درگیری ناخودآگاه وی با ادارات دولتی چون قوه قضاییه جهت اخذ گواهی انحصار وراثت و اداره مالیات و ثبت و ... است. همانند هر کشوری در ایران نیز قوانین خاصی برای اعتبار وصیت وجود دارد و قطعا افراد جهت تنظیم وصیت نامه ای که مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد نیازمند مشاوره با وکیل متخصص امر در این امور (امور حسبیه) می باشند.

این موسسه افتخار دارد به افرادی که تمایل دارند برای اموال خود پس از فوتشان تعیین تکلیف نموده، مشاوره تخصصی ارائه دهد و حتی تا سرانجام امر در کنار دوستان باشد، به نحوی که مطمئن باشند اموالشان به گونه ای که می خواهند بین وراث تقسیم خواهد شد.
هم چنین وکلای باتجربه موسسه دادگر نیک فرجام، در خصوص انجام امور اخذ گواهی انحصار وراثت و تقسیم ترکه در کنار دوستان گرامی حضور داشته و مانع از این امر شوند که فرد غیر از غم از دست دادن عزیزش، غصه دیگری داشته باشد و دغدغه انجام امور اداری و قضایی را تا تقسیم کامل ارث و تقدیم به ایشان، ذهنشان را درگیر سازد.
از مهمترین اموری که کارگروه تخصصی ارث در موسسه دادگر نیک فرجام، انجام آن را به عهده می گیرد می توان موارد زیر را برشمرد: