مالیات بر ارث

اگر پس از درگذشت شخصی خواه در اثر فوت واقعی باشد یا فرضی، اموالی از وی باقی بماند، این دارایی ها مشمول مالیات بر ارث خواهد بود و وراث برای این که بتوانند از حقوق مالی و اموال باقیمانده از متوفی نظیر حقوق بازنشستگی و دیه استفاده کنند و همچنین اموال حقوقی متوفی را نقل و انتقال دهند و یا از حسابهای بانكی متوفی ثبت و برداشت نمایند، ملزم به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث می باشند.
1- در صورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم ارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 20 این قانون واقع در ایران یا خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال در آنجا واقع است پرداخت شده باشد به نرخ ماده 20 مشمول مالیات خواهد شد.
2- در صورتیکه متوفی و وارث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم ارث هر یک از وارث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون نسبت به آن قسمت از اموالی که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیاتی بر ارثی که از آن بابت به دولت محل و نوع مال پرداخت شده است به نرخ 25%
3-در مورد افراد خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که درایران موجود است کلاً مشمول بر مالیات نرخ مذکور در ماده 20 این قانون بر وارث طبقه 2
راهکارهای اخراج مال از مال مشمول مالیات و یا حداقلی نمودن پرداخت مالیات، ملزم به سپردن امر به وکلای زبده و متخصص است که در زمره فعالیت های وکلای این موسه می باشد. با سپردن امر به وکلای شایسته از حقوق بایسته خود برخوردار هستید.