انحصار وراثت

مرگ رخدادی اجتناب ناپذیر است که دیر یا زود برای تمام افراد جامعه اتفاق می‌افتد. از آنجاییکه اموال به صورت قهری به بازماندگان انتقال می یابد، آثاری از جمله لزوم تعیین تكلیف مایملك و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد. اما برای اینکه وراث بتوانند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است منحصربودن و سهم‌الارث هر یک از آنها بررسی و اثبات شود.
براي تعيين تکليف ميراث هرکس پس از فوت، ابتدا بايد ورثه را تعيين کرد. رسيدگي به اين امر از سوي مرجع قانوني و با رعايت تشريفات مقرر در قانون را «انحصار وراثت» و راي صادر شده را «تصديق يا گواهي انحصار وراثت» مي نامند.
برای صدور گواهی انحصار وراثت که توسط شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی صورت می پذیرد، باید مدارکی چون شهادت شهود،گواهی فوت و مدارک شناسایی وراث و خود متوفی به پیوست دادخواست گردد تا پس از درج در آگهی(متناسب با میزان ارثیه بجامانده از وی)گواهی انحصار وراثت صادر گردد.
سپردن امر انحصار وراثت به وکیل ضمن این که نه تنها باعث می شود فرد در روزهای حساسی که در سوگ عزیز از دست رفته اش نشسته است، فکر و جنجال امور اداری امر انحصار وراثت را نداشته باشد بلکه موجب می شود اطمینان و آرامشی قلبی داشته باشد که هیچ خطایی در تعیین وراث و در روند انجام انحصار وراثت صورت نمی گیرد و کلیه امور روال قانونی خود را به نفع موکل طی خواهد کرد.