مهر و موم ترکه

از لحاظ حقوقی، مهروموم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد، تاهیچ کس من جمله یکی از ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع ‌شوند و این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می‌گیرد ، تا بعدا قابل تقسیم بین تمامی وراث باشد..
مهروموم ترکه صرفاً با درخواست هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان، موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد، طلبکار متوفی و وصی انجام می‌گیرد و همین افراد نیز حق رفع مهروموم ترکه را دارند. درخواست رفع مهروموم ترکه نیز به دو صورت بدون تنظیم ریزترکه یا با درخواست تنظیم‌ ریزترکه صورت می‌گیرد..
این موسسه در راستای پشتیبانی همیشگی از موکلین خود،هنگام وقوع اتفاق هایی از این دست،در اسرع وقت و برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق وراث و اجرای دقیق وصیت نامه یا انحصار وراثت،انجام و اجرای مهر و موم ترکه را قبول میکند.