تخریب عمدی

گاهی اتفاق می افتد که فردی در عصبانیت جهت تسلی خاطر خود مرتکب شکستن اشیا و لوازم می گردد که این موضوع می تواند برای وی بسیار گران تمام شود. چرا که مجازات این امر در خصوص تخریب خواه اموال عمومی و یا اموال اشخاص هرچند به نظر ناچیز آید بسیار سنگین خواهد بود. فلذا اهمیت موضوع و احراز چگونگی وقوع بزه و شرایط روحی و روانی مرتکب باعث می شود تا حتما برای پیگیری چنین موضوع مهمی از فردی شایسته و متبحر بهره ببریم.