انتقال مال غیر

انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است و زمانی تحقق می پذیرد که مجرم مال یا منفعت مال دیگری را خواه با وی دارای دوستی و قرابت بوده یا نبوده باشد به شخص ثالثی واگذار نماید.
این امر به تازگی به وفور در خصوص مشارکت در ساخت آپارتمان های مسکونی و یا زمین های فاقد سند رسمی مشاهده می گردد.
احراز سوء نیت یا عدم سوء نیت متهم در وقوع چنین بزه ای ی تواند از عواملی باشد که از منظر دادگاه و قاضی رسیدگی کننده به امر در تعیین مجازات بسیار حائز اهمیت بوده و دفاع صحیحی از پرونده توسط وکیل خبره می تواند در تصمیم گیری دادگاه بسیار تاثیرگذار باشد.