خیانت در امانت

این جرم از دیرباز و با عنایت به عدم وجود بانک ها و طولانی بودن راه ها و وجود قطاع الطریق و از این جهت سپردن امانت به امین اتفاق می افتاده است. خصوصا در جایی که امین فوت می نماید. غالبا چون به امین اطمینان دارند از وی رسید امانی اخذ نمی نمایند فلذا اثبات امانی بودن مال نزد امین امری مهم است که می تواند اینگونه موارد را از حالت حقوقی به جزایی یا بالعکس تبدیل نماید. چرا که تشخیص قرض با امانت یا ودیعه کاری تخصصی است که نیازمند تجربه وافری دراینگونه موارد بوده و تلاش شاکی باید بسیار باشد.