اعسار

اعسار به معنی عدم امکان توان پرداخت مالی برای فرد (معسر) در حال حاضر می باشد یعنی فردی ممکن است دارا باشد اما داراییش در حال حاضر به اندازه ای نباشد که بتواند بدهی حال حاضرش را با آن بپردازد.
اعسار می تواند برای پرداخت هزینه دادرسی باشد یا برای پرداخت بدهی.( همانند اعسار از پرداخت مهریه که تقریبا برای آقایان عمومیت دارد.) فردی که مدعی اعسار است باید آن را در دادگاه با آوردن دلایلی هم چون فیش حقوقی یا شهادت شهود به اثبات برساند و طرف او نیز می تواند با دلایلی هم چون معرفی اموال وی و رد صلاحیت شهود وی اعسار وی را نیز رد کند. پس از اثبات اعسار فرد در محکمه بسته به احوال فرد و نظر قاضی در این خصوص اقساطی برای پرداخت دین از طرف معسر در نظر گرفته می شود.
حتی پس از اثبات اعسار مجددا فرد معسر می تواند تعدیل پرداخت خود به کمتر از آن چه که تاکنون برایش مقدر شده است را بخواهد! و ممکن است مجددا دادگاه رسیدگی به این امر را در دستور کار قرار دهد.