تمکین

پس از عقد نکاح خواه دائم یا موقت، زن می بایست از شوهرش اطاعت نماید. تمکین بر دو نوع عام و خاص است. تمکین عام به معنی حرف شنوی و حضور در محلی است که مرد برای زنش فراهم آورده است و تمکین خاص به معنی همخوابگی به مجرد درخواست مرد می باشد.
زنی که از شوهرش تمکین نکند، ناشزه خوانده می شود و نفقه به وی تعلق نمی گیرد. البته عدم تمکین مسقط حق دریافت مهریه نخواهد بود.
با عنایت به این که در دعوی تمکین یا عدم تمکین ادله ای چون سایر دعاوی که ثبت گفتار زن یا شوهر باشد وجود ندارد لذا اثبات آن در محکمه تنها با کمک وکیل متخصص و کاردان در این زمینه می باشد. مخاطبین عزیز می توانند با خاطری آسوده وکالت خود را به وکلای این موسسه بسپارند و در انتظار بهترین نتیجه ممکن باشند.