قراردادها

قرارداد یا همان عقد به معنی گره خوردن اراده دو یا چند نفر جهت انجام فعل ارادی حقوقی است.
بدون شک طرفین عقد در هنگام انعقاد قرارداد با حسن نیت به طرف خودنگاه می کنند و ممکن است به همین جهت قرارداد خود را مکتوب ننمایند و حتی در صورت مکتوب نمودن آن شرایط ضمن عقد را ندانند و بدین جهت درآتیه دچار اختلاف شوند.
از جمله خدماتی که این موسسه به عزیزان ارائه می نماید حضور و حمایت در هنگام عقد و تنظیم قرارداد بوده به گونه ای که جمیع حقوق عزیزان حفظ شده و تعهد اضافه ای برایشان تحمیل نگردد و یا خدای ناکرده در آتیه ایشان را از دردسرهای عدم انجام تعهد طرف مقابل برهاند.
در روبرو مهمترین موارد در زمینه قراردادها که اغلب مساله ساز و مشکل آفرین بوده معرفی می گردد و نکاتی چند راجع به آن مطرح می شود: