اختلاف کارگر و کارفرما

قطعا اگر فردی بخواهد کارگری را استخدام کند تلاشش را می کند تا هرچه کمتر به وی امتیاز دهد به منظور جلوگیری از این امر قانون کار وضع شد که به حمایت از کارگر پرداخته و توافق با کارگر در خصوص قواعد آمره ی این قانون را از درجه اعتبار ساقط می داند.
حوادث ناشی از کار حق بیمه و حداقل دستمزد و سنوات کارگر و پاداش و عیدی و ... از جمله مواردی هستند که سبب اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما شده و آن ها را به طرح دعوی علیه یکدیگرمی رساند.
چگونگی انعقاد قرارداد و شرایطی که می توان یا نمی توان با کارگر ضمن قرارداد توافق کرد امری است که نیازمند اطلاعات دقیق حقوقی جهت جلوگیری از اختلافات آتی فی مابین است که بدین جهت توصیه می شود جهت انعقاد قرارداد از تشخیص امر بهره برند.