اسناد تجاری(چک-سفته)

اسناد در قانون به دو دسته تقسیم می شوند رسمی – عادی
اسناد تجاری گونه ای از اسناد عادی هستند که قانون برای آن ها امتیازاتی در نظر گرفته است. به عنوان مثال در خصوص چک اگر چک فرد صادرکننده (با جمیع جهات) برگشت بخورد گواهی نامه عدم پرداخت برای چک صادر شود دارنده چک می تواند از وی شکایت کیفری نموده و مجازات دو سال حبس در صورت اثبات جمیع شرایط منتظر صادر کننده چک است.
یکی دیگر از مزایای اسناد تجاری قابلیت اقدام از طرف اجرای ثبت اسناد رسمی است که باعث می شود نیاز دارنده را از مراجعه به دادگاه برطرف سازد و اگر امضا کننده چک مالی داشته باشداز اموال وی وجه چک را به دارنده (پس از طی روال قانون) پرداخت نمایند. به همین جهت برتری اسناد تجاری نسبت به اسناد عادی است که اعتبار اینگونه اسناد در عرف تجاری بالاتر بوده و تجار رغبت بیشتری به استفاده از آن دارند. هرچند آموزش بیشتر در خصوص تفاوت چک های کیفری و حقوقی و چگونگی تبدیل چک کیفری به حقوقی و یا بهترین روش مطالبه سند تجاری از صادرکننده و امثالهم نیازمند اطلاعات دقیق حقوقی است.