خلع ید

وقتی فردی برای ملکی سند رسمی دارد و این ملک از طرف دیگری و بدون استحقاق تصرف شده باشد،مالک میتواند رفع تصرف وی را از دادگاه بخواهد و دادگاه متصرف را اجبار به ترک محل می نماید.
لازم به ذکر است که رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است. به عبارت دیگر اگر اصل مالکیت خواهان محل تردید باشد و مالک دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست(سند رسمی نداشته باشد)، در اینجا دعوای خلع ید خواهان به‌ تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می‌باشد؛ چراکه خواهان ادعایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است