پروانه مؤسسات حقوقی که از جانب غیر وکیل تأسیس شده اند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابطال می گردد

 

در خصوص تخصیص کد ایسیک برای دفاتر مؤسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی به استحضار همکاران محترم می رساند که به منظور طبقه بندی مشاغل اقتصادی در سطح بین الملل برای هر فعالیت یک کد آیسیک تخصیص داده شده و به همین منظور دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی در استفاده از کد موصوف فارغ نبوده و این سیستم را در رویه نظارت و ساماندهی فعالیت های صنفی اعمال می نماید صرف نظر از مبانی حقوقی و مستندات قانونی دال بر عدم شمول قانون مذکور بر فعالیت دفاتر مؤسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی جلسه ای در تاریخ 1395/12/02 با حضور جناب آقای دکتر حسین آبادی رییس کانون وکلای مرکز، جناب آقای حسین طالع عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز و جناب آقای صادقی سرپرست محترم معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن، تجارت و جناب آقای مهرداد آرمان تشکیل که پس از استماع نقطه نظرات نمایندگان محترم کانون مقرر گردید به جهت اجتناب از هر گونه شائبه در شمول قانون مذکور بر این دسته از فعالیت ها و همچنین جلوگیری از صدور پروانه کسب برای آن ها کد آیسیک مربوط به دفاتر مؤسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی توسط معاونت محترم برنامه ریزی مرکز اصناف غیرفعال شود و مراتب غیرفعال شدن آن طی بخشنامه ای به سازمان های صنفی در سراسر کشور اطلاع رسانی گردید و متعاقب آن طی نامه ای به روسای سازمان های صنعت، معدن، تجارت استان ها دستور ابطال پروانه های صادره به عنوان دفاتر مؤسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی صادر گردید.

دفاتر مؤسسات و ارائه کنندگان خدمات حقوقی بر اساس مفاد ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه و آیین نامه اجرایی آن از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند.

پروانه مؤسسات حقوقی که توسط غیر وکیل تاسیس شده اند مطابق نامه شماره 60/281099 مورخه 1395/12/24 توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها ابطال می گردد و مطابق این نامه از این تاریخ هیچ گونه مؤسسه حقوقی توسط غیر وکیل ثبت نمی گردد.  

برچسب ها: موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, وکیل, وکالت, وزارت صنعت، معدن و تجارت