علی (ع) بر خلاف تو حکم کرده است

 

در روایت آمده است که ابن ابی لیلی در مسجد نشسته بود و قضاوت می کرد. مردی بدون اینکه زمانی تعیین کند، زمینی را برای کشاورزی به کسی داده و بعد از مدتی مرده بود. ورثه آن مرد با کسی که زمین در دست او بود نزد ابن ابی لیلی آمدند و جریان را برای او تعریف کردند. ابن ابی لیلی گفت: زمین برای این مرد است که الآن در دست او است؛ زیرا پدر شما زمانی برای آن زمین مشخص نکرده است.

محمدبن مسلم ثقفی که در آنجا بود گفت: در همین مسجد علی بن ابی طالب در مسند قضاوت نشسته بود و در چنین موردی بر خلاف حکم تو حکم دادند.

ابن ابی لیلی گفت: از کجا می گویی؟

محمد بن مسلم گفت: از امام محمد باقر (ع) شنیدم که امیرالمومنین علی (ع) زمین هایی که در دست غیر ورثه بود، می گرفت و به ورثه می داد.

 

منبع: کافی

برچسب ها: موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, ارث, قضاوت های حضرت علی (ع), وراث, زمین, حق انتفاع