شماها حق او را از بین برده اید

 

در روایت آمده است که چهار نفر شریک یک شتر بودند، یکی از آن ها شتر را عقال* کرده بود. آن شتر در راه با ریسمان خود بازی می کرد که ناگهان ریسمان به جایی گیر کرده و آن شتر افتاد و مرد. آن سه شریک دیگر به او گفتند که تو باید خسارت شتر ما را بدهی. نزد حضرت علی (ع) برای قضاوت آمدند، حضرت به آن سه نفر فرمودند: شماها باید خسارت او را بدهید؛ زیرا او از حق خود نگهداری کرده و شماها آن را رها کرده بودید و حق او را نیز از بین برده اید.

 

منبع: وسائل الشیعه

*عقال : زانو بند شتر؛ ریسمانی که با آن زانوی شتر را می بندند/ فرهنگ لغت عمید

برچسب ها: موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, قضاوت های حضرت علی (ع), مشاعات, مال منقول