حکم درباره پرنده شکار شده

 

در روایت آمده است که مردی پرنده ای دید و آن را دنبال کرد تا روی درختی نشست، مرد دیگری آمد و پرنده را صید کرد و برداشت.

بین آن دو مرد گفت و گویی شدو برای قضاوت نزد حضرت علی (ع) آمدند، حضرت فرمودند: آنچه که چشم می بیند بهره اش فقط همان دیدن است و آنچه که در دست است برای صاحب دست می باشد.

توضیح: یعنی بهره تو از آن پرنده همان دیدن تو است و هر کس که چیزی را گرفت، او مستحق آن است.

 

منبع: کافی

برچسب ها: موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, قضاوت های حضرت علی (ع), حیازت مباحات