دو مردی که بر سر مالکیت اسبی مدعی بودند

 

از حضرت امام صادق (ع) روایت شده: دو مرد بر سر مالکیت اسبی مدعی بودند؛ یکی از آن ها دو شاهد و دیگری پنج شاهد برای ادعای خودشان آوردند. حضرت علی(ع) برای کسی که پنج شاهد آورده بود، پنج سهم قرار داد و برای کسی که دو شاهد آورده بود، دو سهم قرار داد.

 

منبع: کافی

برچسب ها: موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, قضاوت های حضرت علی (ع), مشاعات