جنون در آیین دادرسی کیفری

 اصولاً جنون در سه حالت باید مورد بررسی قرار گیرد:

  • جنون در هنگام ارتکاب جرم
  • جنون پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی
  • جنون پس از صدور حکم قطعی

جنون در هنگام ارتکاب جرم:

جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.

هرگاه قاضی تحقیق اطمینان به صحت تحقیقات حاصل نکرد به تحقیق و جلب نظر اهل خبره تا حصول نتیجه ادامه می دهد. شخص مجنون با اذن ولی یا در صورت ضرورت به مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل خواهد شد.

جنون در این مرحله دو فرض دارد:

الف) جرم ارتکابی مستلزم دیه و خسارات مالی است؛ که در این حالت با صدور قرار مجرمیت پرونده به دادگاه ارسال می شود.

ب) جرم ارتکابی مستلزم تعزیر اعم از حبس و شلاق و نظایر آن باشد؛ که در این حالت قرار موقوفی صادر می گردد.

جنون قبل از صدور حکم قطعی:

در این حالت تا زمان افاقه تعقیب متوقف شده و دادستان می تواند دستور نگهداری متهم را تا زمان بهبودی در محل مناسب صادر نماید.

جنون پس از صدور حکم قطعی:

اصولاً جنون پس از صدور حکم قطعی مانع از مجازات نیست و در خصوص حبس مدت نگهداری مجنون در بیمارستان روانی جزئی از محکومیت او محسوب می شود. 

  

برچسب ها: موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, کیفری, جنون در آیین دادرسی کیفری, جنون, رافع مسئولیت کیفری