تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی

 

  • حق کسب و پیشه تدریجی الحصول است و بستگی به عمل مستاجر دارد ولی حق سرقفلی قطعی الحصول است و به محض پرداخت مبلغ یا مال از جانب مستاجر به موجر بوجود می آید.
  • مقدار حق سرقفلی مشخص است ولی میزان حق کسب و پیشه قابل محاسبه نیست.
  • حق سرقفلی قابل اسقاط است ولی اسقاط حق کسب و پیشه اسقاط ما لم یجب اسست هر چند برخی می گویند با انعقاد عقد سبب ایجاد شده است و قابل اسقاط است.
  • حق سرقفلی قابل ضمان است یعنی با ارزیابی کارشناسی و تعیین ارزش آن قابلیت ضمان را داراست در صورتی که به طور رسمی به ثبت رسیده باشد ولی حق کسب و پیشه این قابلیت را ندارد.
  • حق سرقفلی قابل توقیف است و از حقوق مالی است و جزء اموال غیرمنقول تبعی است و با تقدیم دادخواست تأمین خواسته یا تقاضای توقیف از طریق اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک قابل توقیف است ولی حق کسب و پیشه قابل توقیف نیست.
  • حق سرقفلی قابل واگذاری و انتقال به غیر است ولی حق کسب و پیشه قابل واگذاری به غیر نیست مگر در صورت درخواست تجویز انتقال منافع و صدور حکم در این خصوص یا تفویض انتقال به غیر.

برچسب ها: موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, حق کسب و پیشه و تجارت, حق سرقفلی, تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی, مباحث حقوقی