دعاوی طاری

دعاوی طاری عبارتند از:

  • دعوای متقابل
  • دعوای اضافی
  • دعوای ورود ثالث
  • دعوای جلب ثالث

به استثنای دعوای ورود ثالث که تا قبل از ختم دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر قابل طرح است، باقی موارد فقط تا پایان جلسه ی اول دادرسی قابل طرح می باشند.

هرگاه شخص ثالث در دعوای مطروحه برای خود مستقلاً حقی قایل باشد(دعوای ورود ثالث اصلی) یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند (دعوای ورود ثالث تبعی) می تواند تا وقتی ختم دادرسی اعلام نشده وارد دعوا شود که در هر صورت مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.

ورود ثالث در مرحله ی اعاده دادرسی ممکن نمی باشد.

استرداد دادخواست یا دعوا، ابطال دادخواست، رد دعوا، عدم استماع دعوا و زوال دعوای اصلی هیچ اثری بر دعاوی طاری ندارد.

جلب شخص ثالث فقط از سوی اصحاب دعوا ممکن می باشد و بایستی تا پایان جلسه ی اول دادرسی اظهار شود و ظرف 3 روز پس از ارایه ی جهات و دلایل با ارایه یدادخواست، جلب شخص ثالث را درخواست نمایند.

عدم صلاحیت محلی مانع رسیدگی به دعوای طاری نیست اما اگر دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد پرونده به مرجع صالح ارسال می شود و اگر رسیدگی به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه ی دعوای طاری باشد، دعوای اصلی تا اتخاذ تصمیم متوقف می شود.

رد دعوای شخص ثالث در مرحله ی بدوی مانع از ورود او در مرحله ی تجدیدنظر نمی باشد.

دعوای متقابل در صورتی پذیرفته می شود و توأمان رسیدگی می شود که:

  • ناشی از یک منشاء باشد.
  • بین دو دعوا ارتباط کامل وجود داشته باشد.
  • طرح دعوای متقابل علیه خواهان دعوای متقابل مجاز نمی باشد.
  • طرح دعوای متقابل در مرحله ی بدوی ممکن است و طرح دعوای متقابل در مرحله ی تجدیدنظر و واخواهی مجاز نیست.
  • دعاوی تهاتر، صلح، فسخ و رد خواسته و ... که دفاع از دعوای اصلی می باشد، دعوای متقابل محسوب نمی شود.
  • دعوای اضافی، از سوی خواهان دعوای اصلی مطرح می گردد.

برچسب ها: موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, وکیل, وکالت, مباحث حقوقی, بهترین وکیل تهران, موسسه حقوقی بین المللی, بهترین وکلای کشور, برترین وکلای کشور, بهترین وکیل خانواده, بهترین وکیل تهران در دادگاه های سراسر کشور, وکلای متخصص , وکلای ایرانی عضو کانون وکلای بین الملل, بهترین وکیل در امور کیفری, بهترین وکیل در امور مهاجرت, دعوای طاری