قضاوت های حضرت علی (ع)

مدعی، شاهد بیاورد و منکر، قسم بخورد

روایت شده است که مردی نزد حضرت علی (ع) آمده و ادعا کرد که گوسفندی دارم که نه آن را فروخته ام و نه به کسی هدیه کرده ام ولی الآن آن گوسفند در دست فلان کس است. حضرت (ع) مدعی علیه (آن کس که گوسفند در دست او بود) را فراخواند، او هم شاهد آورد که این گوسفند مال من است و در خانه من زاییده شده، من نه آن را فروخته ام و نه آن را به کسی هدیه کرده ام.

حضرت علی (ع) سخنان او را قبول نکرده و فرمود: تو "مدعی علیه" هستی و پیامبر(ص) فرموده است:"البینة علی المدعی والیمین علی من انکر؛ ادعا کننده باید شاهد بیاورد و شخص منکر باید سوگند بخورد." پس حضرت سخن مدعی را قبول کرده و گوسفند را از مدعی علیه گرفته و به مدعی داد.

منبع: تهذیب الاحکام

 

مردی که دو زن داشت

مردی دو زن داشت که هر دوی آن ها در یک شب با هم بچه به دنیا آوردند که بچه یکی پسر و بچه دیگری دختر بود. مادر دختر، دختر را در بغل آن یکی زن گذاشته و پسر او را برداشت و گفت: این پسر من است. پس بینشان مشاجره و دعوا شد. مادر پسربچه گفت: آن پسر من است و مادر دختر گفت: بلکه پسر از آن من است.

برای قضاوت نزد حضرت علی(ع) رفتند. حضرت (ع) دستور دادند که شیر آن دو زن را وزن کنند، هرکدام که سنگین تر بود، نوزاد پسر از برای او است.

 

منبع: من لا یحضره الفقیه

 

زنی که مجبور به زنا شده بود

امام محمد باقر(ع) می فرمایند: زن و مردی را به اتهام زنا نزد حضرت علی(ع) آوردند. زن گفت: ای امیرالمومنین! به خدا سوگند این مرد مرا به زنا مجبور کرد. حضرت(ع) بر آن زن حد جاری نکرد.

سپس امام باقر(ع) فرمودند: اگر امروز از این مسئله سئوال کنند، گویند سخن زن مورد قبول نیست اما امیرالمومنین(ع) آن را قبول کردند.

 

منبع: کافی