دو مردی که بر سر مالکیت اسبی مدعی بودند

 

از حضرت امام صادق (ع) روایت شده: دو مرد بر سر مالکیت اسبی مدعی بودند؛ یکی از آن ها دو شاهد و دیگری پنج شاهد برای ادعای خودشان آوردند. حضرت علی(ع) برای کسی که پنج شاهد آورده بود، پنج سهم قرار داد و برای کسی که دو شاهد آورده بود، دو سهم قرار داد.

 

منبع: کافی

حکم درباره پرنده شکار شده

 

در روایت آمده است که مردی پرنده ای دید و آن را دنبال کرد تا روی درختی نشست، مرد دیگری آمد و پرنده را صید کرد و برداشت.

بین آن دو مرد گفت و گویی شدو برای قضاوت نزد حضرت علی (ع) آمدند، حضرت فرمودند: آنچه که چشم می بیند بهره اش فقط همان دیدن است و آنچه که در دست است برای صاحب دست می باشد.

توضیح: یعنی بهره تو از آن پرنده همان دیدن تو است و هر کس که چیزی را گرفت، او مستحق آن است.

 

منبع: کافی

اگر شاهد نباشد، حد ساقط می شود

 

از امام صادق (ع) روایت شده: مردی نزد حضرت علی(ع) آمد و گفت: ای امیرالمومنین! این مرد مرا قذف کرده است.

حضرت فرمود: آیا شاهدی داری؟

گفت: شاهد ندارم ولی او را سوگند بده.

حضرت فرمود: در حد، سوگند نیست؛ یعنی در صورت نبود شاهد حد ساقط می شود و در جنایت های استخوانی، قصاص نیست.

 

  منبع: تهذیب الاحکام

شماها حق او را از بین برده اید

 

در روایت آمده است که چهار نفر شریک یک شتر بودند، یکی از آن ها شتر را عقال* کرده بود. آن شتر در راه با ریسمان خود بازی می کرد که ناگهان ریسمان به جایی گیر کرده و آن شتر افتاد و مرد. آن سه شریک دیگر به او گفتند که تو باید خسارت شتر ما را بدهی. نزد حضرت علی (ع) برای قضاوت آمدند، حضرت به آن سه نفر فرمودند: شماها باید خسارت او را بدهید؛ زیرا او از حق خود نگهداری کرده و شماها آن را رها کرده بودید و حق او را نیز از بین برده اید.

 

منبع: وسائل الشیعه

*عقال : زانو بند شتر؛ ریسمانی که با آن زانوی شتر را می بندند/ فرهنگ لغت عمید

علی (ع) بر خلاف تو حکم کرده است

 

در روایت آمده است که ابن ابی لیلی در مسجد نشسته بود و قضاوت می کرد. مردی بدون اینکه زمانی تعیین کند، زمینی را برای کشاورزی به کسی داده و بعد از مدتی مرده بود. ورثه آن مرد با کسی که زمین در دست او بود نزد ابن ابی لیلی آمدند و جریان را برای او تعریف کردند. ابن ابی لیلی گفت: زمین برای این مرد است که الآن در دست او است؛ زیرا پدر شما زمانی برای آن زمین مشخص نکرده است.

محمدبن مسلم ثقفی که در آنجا بود گفت: در همین مسجد علی بن ابی طالب در مسند قضاوت نشسته بود و در چنین موردی بر خلاف حکم تو حکم دادند.

ابن ابی لیلی گفت: از کجا می گویی؟

محمد بن مسلم گفت: از امام محمد باقر (ع) شنیدم که امیرالمومنین علی (ع) زمین هایی که در دست غیر ورثه بود، می گرفت و به ورثه می داد.

 

منبع: کافی

مقالات دیگر...