تغییر نحوه دعوا و تغییر خواسته

 تغییر نحوه دعوا و تغییر خواسته که در قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده با هم تفاوت دارند:

تغییر نحوه دعوا بدین صورت است که:

مثلاً خواهان در دعوای تخلیه عین مستاجره به سبب تغییر شغل، سبب تخلیه همان عین را به نیاز شخصی تغییر دهد.

تغییر خواسته:

بدین صورت است که چنانچه کارفرما به استناد قراردادی علیه پیمانکار اقامه دعوا و الزام وی را به احداث بنای مورد قرارداد درخواست نماید، خواسته خود را به خسارت ناشی از عدم انجام تعهد تغییر دهد. منظور از تغییر در خواسته، تغییر در آن بخش از مندرجات دادخواست است که عنوان خواسته بر آن اطلاق نمی گردد ولی به هر حال خواهان اعلام نظر دادگاه در آن موارد را تقتضامند است.

اصطلاحاً این درخواست ها را متفرعات قانونی می نامند و عبارتند از: هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و سایر خسارات دادرسی و همچنین خسارت تأخیر در انجام تعهد و... .

رسیدگی به این موارد از یک طرف مستلزم درخواست است و از طرف دیگر به اصل خواسته افزوده نمی شوند و با آن محاسبه نمی گردد تا ملاک محاسبه و پرداخت هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظر رأی قرار گیرد.