شرایط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری

 بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند:

  • مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند
  • تبعه کشورهای خارجی نباشند
  • مستمری بگیر بازنشسته و یا از کار افتاده کلی نباشند
  • دارای حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند