حقوق متهم

 

  • هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود، حق دارد بی گناه فرض شود مگر اینکه مجرمیت (مقصر بودن) او بر اساس قانون محرز شود (اصل 37 قانون اساسی، بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر).
  • هر متهمی حق دارد از مأموری که قصد جلب او را دارد بخواهد مدارک شناسایی خود و نیز دستور قضایی متضمن دستگیری اش را به او نشان دهد.(ضرورت عقلی)
  • متهم حق دارد در مقابل پرسش های دادگاه با مرجع تعقیب یا تحقیق، سکوت اختیار کند.(مواد 129 و 197 قانون آیین دادرسی کیفری)