ابطال شناسنامه

شناسنامه يك سند رسمي محسوب می‌شود و دعواي ابطال شناسنامه مربوط به احوال شخصيه افراد است. قانونگذار سندي را رسمي مي‌داند كه ماموران رسمي در حدود صلاحيت خود صادر كرده باشند.
سند رسمي نمي‌تواند موضوع انكار يا ترديد قرار گيرد تنها مي‌تواند مشمول ادعاي جعل و تزوير شود. انكار يك سند به معناي انكار انتساب آن سند به شخص منتسب است.
ترديد يك سند نیز به معناي ترديد در صحت انتساب آن سند توسط شخص ديگري غير از منتسب است اما ادعاي جعل به معناي خلاف واقع بودن مفاد آن سند است. انكار و ترديد مخصوص اسناد عادي است. تقاضای صدور حكم بر ابطال شناسنامه كنونی و دستور صدور شناسنامه جدید زمانی مطرح می‌‍شود که فردی دعوای ابطال شناسنامه کند یعنی بگوید شناسنامه‌ای که از آن استفاده می‌کرده متعلق به خودش نبوده و پس از فوت فرزند بزرگتر به وی رسیده است.
گاهی در گذشته پس از فوت فرزند بزرگتر در خانواده، شناسنامه وی ابطال نمی‌شد و به فرزند کوچکتر انتقال داده می‌شد، در این صورت سن واقعی شخص با آنچه در شناسنامه وجود دارد متفاوت است، ابطال شناسنامه مورد استفاده، تابع قواعد و شرایطی است.
مطابق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 2/11/1367 مجلس شورای اسلامی تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. تبصره، صاحب شناسنامه تنها یكبار در طول عمر و در صورتی كه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص كمسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح کند.
وکلای خبره دادگر نیک فرجام آمادگی کامل دارند شما را در این مسیر همراهی نمایند تا با آرامش خاطر شناسنامه جدید خود را که دریافت نمایید.‏