استرداد جهیزیه

به موجب قانون اسلام و قانون مملکت، وقتی زنی به عقد نکاح مردی در می آید تهیه مسکن و اثاث منزل نیز با مرد و تحت عنوان نفقه است.
اما در عرف به جهت جلوگیری از فشار بر مرد و مساعدت نسبت به حال وی تهیه تمام یا بخشی از اثاث البیت را زن( زوجه) برعهده می گیرد که به آن جهیزیه گفته می شود.
معمولن در هنگام طلاق زوجه خواستار دریافت اثاث البیت هستند تا بتوانند زندگی مستقلی داشته باشند که فروش اموال توسط مرد یا عدم اخذ رسید هنگام تحویل جهیزیه و یا از کار افتادن یا شکستن برخی اموال در منزل شوهر خواه عمدی یا سهوی از موارد اختلافی است که در استرداد جهیزیه پیش می آید که با کمک وکیل کاردان در مراجعه به محکمه به بهترین وجه قابل حل وفصل است. وکلای موسسه دادگر نیک فرجام را امین کاردان خود بدانید.