شرط ضمن عقد

به طور کلی هرگاه دو نفر با هم خواستار انجام کاری باشند عقدی منعقد می نمایند و در ذیل همان عقد یا به طور مستقل ضمن عقد دیگری می توانند شروطی رابه طرف مقابل تحمیل نمایند که امر نکاح نیز مستثنی از این قاعده کلی نیست.
در نکاح دائم و عقدنامه های چاپ شده که زوجین آن را امضا می نمایند، شروطی قید گردیده که اصولن همگی زوجین بدون اطلاع از آن، آن ها را امضا می نمایند و بعدن همین شروط ایشان را دچار دردسر می نماید و عدم اطلاع از مفاد آن دیگر قابل استناد نخواهد بود.
غیر از شروط مندرج در عقدنامه زوجین حق دارند شرط دیگری را به آن شروط اضافه نمایند به عنوان مثال حق تعیین محل سکونت برای زوجه یا حق ادامه تحصیل برای زوجه یا شرط عدم ممانعت زوجه از کار بیرون از منزل. این گونه شرایط تا جایی که اصول کلی عقد نکاح را زیر سوال نبرند قبول وگرنه باطل است و برای اطلاع از این گونه شروط و چگونگی پردازش شرط برای قراردادن در عقدنامه ناگریز از مراجعه به متخصص امر و دریافت مشاوره می باشد. برای تعیین قانونمند شروط ضمن عقد می توانید با وکلای خبره موسسه در تماس باشید.