فسخ نکاح و فریب در ازدواج

گاهی اتفاق می افتد عقد نکاح(ازدواج) به دلیلی مانند وجود نوع خاصی از عیب در یکی از طرفین برای دیگری حق فسخ به وجود می آورد.
فسخ نکاح را نباید با طلاق یکی دانست چرا که در فسخ نکاح ترتیب پرداخت مهریه( با عنایت به دلیل و نوع عیبی که سبب فسخ نکاح شده)کاملن متفاوت بوده و حتی از نظر سایر حقوق زوجین نسبت به یکدیگر نیز تفاوت آشکار و فاحش است.
اگر عیبی که سبب فسخ نکاح گردد به اندازه ای باشد که فرد در انتخابش فریب طرف دیگر را خورده باشد و بتوانیم آن را فریب در ازدواج بدانیم از طرف قانونگزار جرم شناخته شده و مجازات دارد.
از جمله عیوبی که میتواند سبب حق فسخ گردد می تواند به عدم سلامت روانی(جنون) و عدم توان برقراری رابطه زناشویی (خواه در زن باشد یا مرد) و بسیاری از موارد شبیه به آن ها را نام برد.