مهریه

اولین حق پس از نکاح برای زن دریافت مهریه است که در حال حاضر چند نکته درآن وجود دارد:
یک اینکه مهر ممکن است در سند ازدواج به صورت عندالمطالبه ثبت شود یا عند الاستطاعه
دو اینکه در حال حاضر مردی که از پرداخت تا سقف 110 سکه طلا یا معادل آن را حکم به محکومیت قطعی وی صادر شود ولی نپردازد ممکن است جلب و زندانی گردد و برای بیش از آن زندانی مقرر نمی گردد.
سه اینکه اگر مرد مالی نداشت غالبن در حال حاضر پرداخت مهریه را تقسیط می نمایند که میزان اقساط به تمول مرد و نوع دفاع در محکمه بستگی دارد. برای دریافت مهر در صورتی که مرد مال ثبت شده ( مانند ملک) داشته باشد نیاز به مراجعه به دادگاه نیست و از طریق اجرای ثبت نیز می توان جهت مطالبه مهریه اقدام نمود.
وکلای خبره موسسه می توانند در هر مورد همراه و همگام مخاطب عزیز بوده و وی را تا به دست آوردن شایسته حق خویش همراهی نمایند.