نفقه

به مجرد این که زنی به عقد نکاح دائم مردی درآید نفقه وی برعهده شوهر است. نفقه عبارت است از خوراک، پوشاک، منزل، دارو ، مخارج پزشکی و اثاث البیت. ترک انفاق در قانون جرم انگاشته می شود و برای مردی که مسنکف از پرداخت نفقه می باشد حبس در نظر گرفته شده است.
البته زن وقتی مستحق نفقه می باشد که از شوهر تمکین نماید وگرنه زن ناشزه( زنی که از شوهر خود تمکین نمی نماید) حقی جهت دریافت نفقه ندارد.
در نکاح موقت نیز نفقه وجود ندارد و زن نمی تواند درخواست نفقه نماید مگر این که در ضمن عقد نفقه برای زوجه موقت درنظر گرفته شده باشد.
نفقه بر سه نوع نفقه همسر، نفقه فرزند و نفقه ترک انفاق می باشد که مخاطب عزیز می تواند از وکلای کاردان موسسه برای دادخواست یکی یا مجموع آن از همراهی و هم کلامی وکلای کاردان موسسه برخوردار گردد.