تحصیل مال نامشروع

وقوع این جرم دلیل شباهت بسیاری که با کلاهبرداری دارد باعث شده از دید عموم جامعه تفاوتی بین کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع نباشد. اما از نظر حقوقدانان به جهت سنگین تر بودن مجازات کلاهبرداری اثبات وقوع بزه کلاهبرداری در دادگاه ارجحیت دارد.
ما از نظر فنی هرگاه فردی به صورت من غیر حق و از راه خلاف شرع مال دیگری را از دیگری بگیرد به گونه ای که عمل وی را نتوان کلاهبرداری دانست( چرا که برای وقوع کلاهبرداری باید مانور متتقلبانه ای خصوصابه همراه توسل به وسایل آن وجود داشته باشد)این رفتار مشمول حصیل مال از طریقنامشورع بوده و مجازات حبس دارد.
اثبات این جرم ساده تر از کلاهبرداری است و البته مجازات کمتری دارد و همین امر سبب شده وکلا در مقام دفاع از موکلشان متناسب با این که از متهم یا شاکی دفاع می کنند سعی دارند رفتار متهم را با انتفاع موکلشان متناسب کرده و از تضرروی جلوگیری نمایند. مثلا وکیل متهم ترجیح می دهداتهام کلاهبرداریاز موکلش به تحصیل مال نامشروع تبدیل شودتا مجازات وی سبکتر شودو بالعکس وکیل شاکی سعی می کندفتار متهم را کلاهبرداری جلوه دهد تا مجازات سنگین تری را برای وی در نظر بگیرد.