تصادفات

در زندگی امروزی و با ماشینی شدن روابط بین افراد، تصادف ناشی از استفاده از اینگونه وسایل اجتناب ناپذیر است.
آنچه در تصادفات رانندگی اهمیت دارد به شرح ذیل می تواند باشد:
اول- آن که خود مصدوم مقصر بوده و یا قصور از طرف دیگری است و حتی این که آیا مصدوم درصدی از تقصیر داشته یا مقصر طرف دیگری است.
دوم- آیا ضارب حق استفاده از وسیله را داشته یا خیر(گواهینامه مخصوص داشته یا خیر)
سوم- آیا ضارب وسیله خود را بیمه نموده است یا خیر.
چهارم- آیا صدمه باعث فوت یا از کارافتادگی مصدوم شده و خسارات وارده تا چه حدی جدی بوده است.
پنجم- آیا ضارب در لحظه استفاده از وسیله مانعی برای استفاده داشته است یا خیر(مثلا مست بوده یا خیر)
ششم- آیا ضارب خود مالک وسیله نقلیه است یا از دیگری گرفته است.
و نکات بسیار دیگری که باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و در میزان تعیین مجازات برای فرد ضارب بسیار موثر است. نکته اینجاست که متاسفانه افراد نمی دانند که ممکن است به جهت تصادفات رانندگی و ایراد صدمه جسمی به دیگری به زندان محکوم گردند و بدین جهت اینگونه جرایم را خیلی مهم نمی دانند.