حوادث کار

کارفرمایی که به استخدام کارگری جهت انجام امور مورد نیاز خواه کارگر ساختمانی باشد یا نظافتچی منزل بهتر است کارگر خود را در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه نماید چرا که در بسیاری از موارد دیده شده است کارگری که فقط برای چند روز و برای انجام کاری که به نظر خیلی خطرآفرین نبوده است استخدام شده اما بر اثر حادثه ناشی از کار مانند افتادن از نردبان آسیب دیده و کارفرما به پرداخت دیه ( که رقم آن در مقابل با بیمه بسیار سنگین تر است) و حتی مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی مجکوم می گردد که شاید هرگز به ذهنش نیز چنین امری خطور نمی کرد و در طول عمرش اصلا رفتار خلاف قانونی نداشته است اما همین غفلت ایشان را به مجرم مبدل می سازد!!
نکته دیگری که در کشور ما بسیار عرف است اما خلاف قانون و قابل مجازات استخدام کارگر خارجی بدون مجوز است که تنها استخدام اینگونه افراد قابل تعقیب از طرف مقام قضایی و مجازات کارفرماست.!!