روابط نامشروع

گاهی در افراد جامعه دیده می شود که با جنس مخالف بدون وجود دلیل موجه رابطه برقرار می کنند در بسیاری از مواقع ایشان نمی دانند وجود همین رابطه به نظر ساده بدون ارتباط و تماس جنسی خودش به تنهایی جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است.
به عبارت دیگر در تفکر عموم جامعه ممکن است رابطه نامشروع رابطه ای باشد که در آن الزاما همخوابی صورت پذیرفته در صورتی که از نظر دادگاه صرفا ایجاد رابطه خارج از عرف بین دو جنس مخالفی که حتی به هم دست نزده اند نیز اتفاق افتاده باشد.
متاسفانه گاهی افراد متاهل دارای چنین روابطی می شوند که نه تنها موجب از هم گسیختگی خانواده ایشان می شود بلکه پس از کشف ممکن است خطرات جدی را در دادگاه برایشان به همراه آورد. هرچند از نظر خود ایشان رابطه فقط بسیار ساده ودر سطح دیدار عادی بوده و هیچ رفتار خلاف ننموده باشند.
تفکیک در روابط افراد و این که داخل در عرف است یا خارج آن و عملشان مستوجب مجازات می باشد یا خیر و این که آیا رابطه در شبکه های مجازی را می توان داخل در روابط نامشروع دانست، از جمله سوالات و موارد اختلافی است که رسیدگی به اینگونه مواردی را به صورت موردی و توسط متخصصین امر می طلبد.