سرقت

سرقت عبارت است از این ربودن مال غیر به طور پنهانی که اصولا سرقت به جهت پنهانی بودن مشخص نیست و یافتن متهم امری زمان گیر و تخصصی است که البته در صورت وجود دلایلی که فردی را در مظان اتهام قرار می دهد به جهت مخفیانه بودن این جرم اصولا ادله اثباتی هم چون سایر جرایم مانند سند یا مرقومه یا شهودی که مثبت امر باشد وجود ندارد و اثبات این امر در دادگاه تبحر ویژه می خواهد.
البته گاهی سرقت با عنف و ضرب و شتم و مرقون به آزار واذیت صورت می گیرد که پنهانی نیست اما دلایل امر اثبات کننده جرم علی الاصول ضعیف بوده و باید به طور مجدانه پیگیری و بررسی تخصصی شود.