قذف، توهین و افترا

شاید به ذهن مرتکب این عمل شنیع حتی خطور نکند که سخنان زشت و حرف های ناپسند ناشایست در زمان عصبانیت می تواند عقوبتی سخت را برایش پدید آورد. اگر مرتکب توهین، عملی مثل زنا یا لواط را به دیگری نسبت دهد عملش مشمول حد قذف و مستوجب هشتاد ضربه شلاق خواهد بود.
اما اگر توهین را شامل حد قذف ندانیم بلکه اینگونه فرض کنیم که متهم از روی عصبانیت واژه های بد و حتی خارج از شان را به دیگری نسبت دهد، عملش مشمول تعزیر و باعث مجازات شلاق تعزیری و یا مجازات نقدی می باشد.
افترا وقتی است که متهم انجام جرمی را به دیگری صراحتا نسبت دهد یا نشر نماید و نتواند صحت آن را ثابت نماید که اگر عمل متهم مشمول حد باشد بر وی جاری می شود والا ممکن است تا یکسال برای وی حبس درنظرگرفته شود و تا 74 ضربه شلاق محکوم گردد.
تشخیص وقوع هریک از جرایم فوق که از نظر ارتکاب عمل، نزدیک به هم می باشند و دفاع در برابر فرد هتاک در دادگاه باید به گونه ای باشد که بتواند فعل متهم را با آنچه در قانون آمده تطبیق داد و مجازات متهم را بر اساس فعل ارتکابی از قاضی پرونده خواست.